Desi Rahmawati, S.Pd., M.Pd.

Status : Tenaga Pendidik

Desi Rahmawati, S.Pd., M.Pd. on Google Scholar

Identitas
NIP : 199012162019032022
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Keahlian :

Linguistik dan Pengajaran Bahasa


Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya
Jurusan :
Pendidikan Bahasa Perancis
Golongan / Pangkat :
III/b / Penata Muda Tingkat I
Jabatan :
Asisten Ahli
Contact
email :
Blog :
Facebook :